GRILI NOMA, Cūka uz iesma, Grilēta vista, kartupeļi, Жареный поросёнок, поросёнок на вертеле

3 Просмотры
Издатель
Grili šašlika, sivēna, jēra grilēšanai uz oglēm ar griešanās mehānismiem. Griešanās mehānismi lieliski atvieglo cepšanas procesu un nodrošina produktu vienmērīgu cepšanu uz oglēm. Griliem ir regulējamas ogļu restes kas ļauj vajadzības gadījumā pacelt ogļu resti pie paša iesma. Īpaši tas vajadzīgs kad cepam šašliku, kebabu un girosu. Ja grilējam zivis vai dārzeņus resti nolaižam zemāk jo šiem produktiem nav vajadzīgs tik liels karstums. Sivēns uz iesma arī griežās mehāniski. Lai nodrošinātu vienmērīgu sivēna cepšanu izmantojam motorus kas griežas 2,5 līdz 3,5 apgriezieni minūtē, atkarībā no cepeša lieluma un svara.Cepešus piegādājam visā Latvijā un Baltijā. Grilu noma, profesionāli grili, aprīkojums keiteringam. www.grili.lv, Millera Grila Nams - MGN atrodās Rīgā.

Грили для шашлыка из свинины, баранины на углях с вращающимися механизмами. Вращающиеся механизмы отлично облегчают процесс жарки и обеспечивают равномерное пропекание продуктов на углях. Грили имеют регулируемые угольные решётки, которые позволяют при необходимости поднять угольную решётку на нужнаю высоту. Особенно это необходимо при жарке шашлыка, кебаба и гироса. Если мы жарим рыбу или овощи, мы опускаем решетку, потому что этим продуктам не нужно слишком высокую температуру. Поросёнка на вертеле также механически вращается. Чтобы обеспечить равномерное обжаривание Поросёнка, мы используем двигатели, которые вращаются от 2,5 до 3,5 об / мин, в зависимости от размера и веса жаркого.Мы доставляем жаркое по всей Латвии и Прибалтике. Прокат грилей, профессиональные грили, оборудование для кейтеринга. www.grili.lv, Miller Grill House - MGN находится в Риге.

Pork and lamb barbecue grills on charcoal with rotating mechanisms. The rotating mechanisms make the frying process very easy and ensure even cooking of food on the charcoal. The grills have adjustable charcoal grates that allow the charcoal grate to be raised to the desired height if necessary. This is especially necessary when frying kebabs, kebabs and gyros. If we fry fish or vegetables, we lower the grate, because these foods do not need too high a temperature. The piglet on the spit also rotates mechanically. To ensure even roasting of the Piglet, we use motors that rotate from 2.5 to 3.5 rpm, depending on the size and weight of the roast. We deliver the roast all over Latvia and the Baltic States. Grill rental, professional grills, catering equipment. www.grili.lv, Miller Grill House - MGN is located in Riga.

Schweinefleisch- und Lammgrill auf Holzkohle mit Drehmechanismen. Die Drehmechanismen machen den Frittiervorgang sehr einfach und sorgen für ein gleichmäßiges Garen der Speisen auf der Holzkohle. Die Grills haben verstellbare Holzkohlenroste, mit denen der Holzkohlenrost bei Bedarf auf die gewünschte Höhe angehoben werden kann. Dies ist insbesondere beim Braten von Kebabs, Kebabs und Gyros erforderlich. Wenn wir Fisch oder Gemüse braten, senken wir den Rost, da diese Lebensmittel keine zu hohe Temperatur benötigen. Das Ferkel am Spieß dreht sich auch mechanisch. Um eine gleichmäßige Röstung des Ferkels zu gewährleisten, verwenden wir Motoren, die sich je nach Größe und Gewicht des Bratens von 2,5 bis 3,5 U / min drehen. Wir liefern den Braten in ganz Lettland und den baltischen Staaten. Grillverleih, professionelle Grills, Catering-Ausrüstung. www.grili.lv, Miller Grill House - MGN befindet sich in Riga.
Категория
Шашлыки
Комментариев нет.